Pole golfowe


18-to dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej, 9-cio dołkowe małe pole golfowe położone w parku w okolicach pałacu, strefa treningowa, domek klubowy z pro-shop. Na obiekcie znajduje się 41 pokojów hotelowych z możliwością korzystania ze strefy SPA, restauracji i kortów tenisowych.

 

Cennik ogólny

Poniedziałek - Czwartek Piątek - Sobota - Niedziela - Święta
18 dołków Green Fee od 8:00 do 14:00 230 zł 320 zł
18 dołków Green Fee od 14:10 150 zł 260 zł
9 dołków Green Fee 150 zł 195 zł
Od podanych wyżej cen przysługuje zniżka 50% dla juniorów i studentów do 18 roku życia
Pole 9 dołków Green Fee + Footgolf (wejście całodniowe) 60 zł 60 zł
Dla osób które ukończyły akademię golfa w GGC prawo do gry na małym polu bezpłatne, dla pozostałych osób 900 zł
Melex dla osób bez prawa do gry od 8:00 do 14:00 160 zł 180 zł
Melex dla osób bez prawa do gry od 14:10 130 zł 150 zł
Melex dla osób z prawem do gry 100 zł 135 zł
Żeton na Driving Range dla osób bez prawa do gry 20 zł 20 zł
Żeton na Driving Range dla osób z prawem do gry 13 zł 13 zł
*Karnet DR 50 koszyków 450 zł
Wynajem szafki (1 dzień) 30 zł 30 zł
Wynajem szafki na rok (opcja dostępna tylko dla osób z prawem do gry) 550 zł 550 zł
*Opcja tylko dla osób z prawem do gry. Do wykorzystania 50 koszyków piłek na Driving Range.

Do pobrania:

mapa pola

Regulamin

1. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie kom­pleksu – pola gol­fowego, kor­tów teni­so­wych, parku, budyn­ków oraz korzy­sta­jące z urzą­dzeń i wypo­sa­że­nia zobo­wią­zane są do prze­strze­ga­nia niniej­szego regu­la­minu.

2. Wszyst­kie osoby wcho­dzące na pole gol­fowe zobo­wią­zane są zgło­sić się do recep­cji pola gol­fowego.

3. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na polu gol­fo­wym maja obo­wią­zek wywie­sze­nia karty człon­kow­skiej Gradi Golf Club lub biletu wstępu w widocz­nym dla Mar­shalla miej­scu.

4. Dodat­kowo wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie pola gol­fowego i obiektu hote­lo­wego mają obo­wią­zek zasto­so­wać się do pole­ceń pra­cow­ni­ków obsługi pola gol­fowego.

5. Osoby, które nie prze­strze­gają regu­la­minu, bądź pole­ceń obsługi pola gol­fowego mogą zostać popro­szone o opusz­cze­nie obiektu.

6. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie kom­pleksu prze­by­wają na nim na swój koszt i ryzyko. Gradi Golf Club nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kiego rodzaju znisz­cze­nia mie­nia i urazy.

Reguły lokalne obowiązujące na polu Gradi Golf

1. Aut –zdefiniowany przez linię przechodzącą po wewnętrznej stronie białych palików na poziomie gruntu lub słupków płotu (betonowego, drewnianego i z siatki) otaczającego pole oraz białymi liniami

2. Aut wewnętrzny :

 • jeżeli podczas gry na : dołku nr 1 piłka gracza znajdzie za palikami na dołku nr 8 to znajduje się na aucie. Paliki uważa się za elementy graniczne podczas grania dołka nr 1 . Dla wszystkich innych dołków jest to sztuczne utrudnienie nieruchome.
 • Dołek 4 (za gre­enem), dołek 6 (wzdłuż pra­wej i lewej strony fair­waya), dołek 7 (po lewej stro­nie – nasa­dze­nia wino­ro­śli),

  3. Obszary kary (reg. 17) – zdefiniowane jako żółte i czerwone (oznaczone palikami lub liniami).

  4. Nienormalne warunki na polu ( w tym sztuczne utrudnienia nieruchome) - reg. 16.1:

 • Teren w naprawie (GUR) -oznaczony niebieskimi palikami lub niebieskimi liniami , obszar mini golfa po lewej stronie dołka 18

 • Strefa zabronionej gry ( No Play Zone) – klomby z roślinami ozdobnymi

 • Sztuczne utrudnienia nieruchome (24–2): wszelkie drogi z utwardzoną nawierzchnią, części systemu nawadniającego i drenażowego, kosze na śmieci, ławki, siatki, murki, schodki w bunkrach, drzewka z plastikowymi osłonami lub podparte palikami, konstrukcje kamienne w bunkrze na 6 dołku

 • 5. STREFA DROPOWANIA „DZ”:

  • Dołek 7 – DZ. na górce – jeśli kamienno-beto­nowa ścieżka zakłóca poło­że­nie piłki, usta­wie­nie i obszar zama­chu do ude­rze­nia, gracz, bez kary, może sko­rzy­stać z uwol­nie­nia zgodnie z regułą 16-1, lub z dodat­ko­wej opcji dropowania piłki w strefie dropowania. Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z regułą 14.3,
  • Dołek 11 i 18 – jeżeli piłka jest w obszarze kary oraz gdy jest wiadome i w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w obszarze kary, gracz może z karą jed­nego ude­rze­nia, wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 17.1 lub jako dodatkową opcję dropować piłkę w strefie dropowania. Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z regułą 14.3,