Pole golfowe


18-to dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej, 6-cio dołkowe małe pole golfowe położone w parku w okolicach pałacu, strefa treningowa, domek klubowy z pro-shop. Na obiekcie znajduje się 41 pokojów hotelowych z możliwością korzystania ze strefy SPA i restauracji.

 

Golf dla firm


Doskonały pomysł jak dobrze i przyjemnie zorganizować czas dla grup pracowników, znajomych lub przyjaciół. Fantastyczna zabawa z golfem na naszym wyjątkowym obiekcie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej PGA Polska. To doskonała forma integracji i propagowania zdrowego stylu życia na świeżym powietrzu. Gra w golfa jest idealną formą aktywności dla ludzi w każdym wieku.

Golf po pracy:

 1. Szko­le­nie gol­fowe w gru­pach do 20 osób
 2. Omó­wie­nie gry w golfa i cha­rak­te­ry­styki pola gol­fo­wego
 3. Kadra tre­ner­ska, sprzęt gol­fowy
 4. Poczę­stu­nek po zaję­ciach (kawa­/her­bata, cia­sto)
Cena: 95 zł netto od osoby / 1,5h
Minimalna wielkość grupy 4 osoby

Impreza integracyjna z golfem:

 1. Szko­le­nie gol­fowe w gru­pach do 20 osób
 2. Omó­wie­nie gry w golfa i cha­rak­te­ry­styka pola gol­fo­wego
 3. Kadra tre­ner­ska, sprzęt gol­fowy
 4. Poczę­stu­nek po zaję­ciach (kawa­/her­bata, cia­sto)
 5. Zaba­wowy tur­niej gol­fowy w for­ma­cie dla począt­ku­ją­cych
Cena: 149 zł netto od osoby / 1,5h
Minimalna wielkość grupy 4 osoby

Jeśli spodobała Ci się gra w golfa i chciałbyś spróbować czegoś więcej? Proponujemy, abyś zaczął Kurs dla początkujących na Zieloną Kartę. Jeśli grałeś już kiedyś w golfa i masz Zieloną Kartę i chciałbyś być członkiem naszego klubu? Zachęcamy, abyś zapoznał się z naszą ofertą rocznego prawa do gry na rok 2021.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą konferencyjną. To idealne okazja do tego, aby połączyć integrację w dobrym towarzystwie z pracą. Jeśli masz firmę, w której przynajmniej 4 pracowników gra w golfa to możemy zaproponować Ci firmowe członkostwo w bardzo korzystnych warunkach finansowych.Kontakt

Cennik ogólny

Poniedziałek Wtorek - Czwartek Piątek - Sobota - Niedziela - Święta
18 dołków Green Fee 100 zł 170 zł 260 zł
9 dołków Green Fee 70 zł 100 zł 150 zł
Pole 6 dołków Green Fee + Footgolf (wejście całodniowe) 40 40 zł 40 zł
Od podanych wyżej cen przysługuje zniżka 50% dla juniorów i studentów do 24 roku życia
Melex dla osób bez prawa do gry 140 zł 140 zł 140 zł
Melex dla osób z prawem do gry 90 zł 90 zł 110 zł
Żeton na Driving Range dla osób bez prawa do gry 15 zł 15 zł 15 zł
Żeton na Driving Range dla osób z prawem do gry 10 zł 10 zł 10 zł
Wynajem szafki (1 dzień) 150 zł 150 zł 150 zł
Wynajem szafki na rok (opcja dostępna tylko dla osób z prawem do gry) 400 zł 400 zł 400 zł
*Karnet DR 340 zł
*Opcja tylko dla osób z prawem do gry. Do wykorzystania 50 koszyków piłek na Driving Range.

Do pobrania:

mapa pola

Regulamin

1. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie kom­pleksu – pola gol­fowego, kor­tów teni­so­wych, parku, budyn­ków oraz korzy­sta­jące z urzą­dzeń i wypo­sa­że­nia zobo­wią­zane są do prze­strze­ga­nia niniej­szego regu­la­minu.

2. Wszyst­kie osoby wcho­dzące na pole gol­fowe zobo­wią­zane są zgło­sić się do recep­cji pola gol­fowego.

3. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na polu gol­fo­wym maja obo­wią­zek wywie­sze­nia karty człon­kow­skiej Gradi Golf Club lub biletu wstępu w widocz­nym dla Mar­shalla miej­scu.

4. Dodat­kowo wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie pola gol­fowego i obiektu hote­lo­wego mają obo­wią­zek zasto­so­wać się do pole­ceń pra­cow­ni­ków obsługi pola gol­fowego.

5. Osoby, które nie prze­strze­gają regu­la­minu, bądź pole­ceń obsługi pola gol­fowego mogą zostać popro­szone o opusz­cze­nie obiektu.

6. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie kom­pleksu prze­by­wają na nim na swój koszt i ryzyko. Gradi Golf Club nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kiego rodzaju znisz­cze­nia mie­nia i urazy.

Reguły lokalne obowiązujące na polu Gradi Golf

1. Aut –zdefiniowany przez linię przechodzącą po wewnętrznej stronie białych palików na poziomie gruntu lub słupków płotu (betonowego, drewnianego i z siatki) otaczającego pole oraz białymi liniami

2. Aut wewnętrzny :

 • jeżeli podczas gry na : dołku nr 1 piłka gracza znajdzie za palikami na dołku nr 8 to znajduje się na aucie. Paliki uważa się za elementy graniczne podczas grania dołka nr 1 . Dla wszystkich innych dołków jest to sztuczne utrudnienie nieruchome.
 • Dołek 4 (za gre­enem), dołek 6 (wzdłuż pra­wej i lewej strony fair­waya), dołek 7 (po lewej stro­nie – nasa­dze­nia wino­ro­śli),

  3. Obszary kary (reg. 17) – zdefiniowane jako żółte i czerwone (oznaczone palikami lub liniami).

  4. Nienormalne warunki na polu ( w tym sztuczne utrudnienia nieruchome) - reg. 16.1:

 • Teren w naprawie (GUR) -oznaczony niebieskimi palikami lub niebieskimi liniami , obszar mini golfa po lewej stronie dołka 18

 • Strefa zabronionej gry ( No Play Zone) – klomby z roślinami ozdobnymi

 • Sztuczne utrudnienia nieruchome (24–2): wszelkie drogi z utwardzoną nawierzchnią, części systemu nawadniającego i drenażowego, kosze na śmieci, ławki, siatki, murki, schodki w bunkrach, drzewka z plastikowymi osłonami lub podparte palikami, konstrukcje kamienne w bunkrze na 6 dołku, siatka wyłapująca piłki za greenem dołka nr 9

 • 5. STREFA DROPOWANIA „DZ”:

  • Dołek 7 – DZ. na górce – jeśli kamienno-beto­nowa ścieżka zakłóca poło­że­nie piłki, usta­wie­nie i obszar zama­chu do ude­rze­nia, gracz, bez kary, może sko­rzy­stać z uwol­nie­nia zgodnie z regułą 16-1, lub z dodat­ko­wej opcji dropowania piłki w strefie dropowania. Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z regułą 14.3,
  • Dołek 11 i 18 – jeżeli piłka jest w obszarze kary oraz gdy jest wiadome i w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w obszarze kary, gracz może z karą jed­nego ude­rze­nia, wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 17.1 lub jako dodatkową opcję dropować piłkę w strefie dropowania. Strefa dropowania jest obszarem uwolnienia zgodnie z regułą 14.3,