Pole golfowe


18-to dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej, 6-cio dołkowe małe pole golfowe położone w parku w okolicach pałacu, strefa treningowa, domek klubowy z pro-shop. Na obiekcie znajduje się 41 pokojów hotelowych z możliwością korzystania ze strefy SPA i restauracji.

 

Golf dla firm


Doskonały pomysł jak dobrze i przyjemnie zorganizować czas dla grup pracowników, znajomych lub przyjaciół. Fantastyczna zabawa z golfem na naszym wyjątkowym obiekcie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej PGA Polska. To doskonała forma integracji i propagowania zdrowego stylu życia na świeżym powietrzu. Gra w golfa jest idealną formą aktywności dla ludzi w każdym wieku.

Golf po pracy:

 1. Szko­le­nie gol­fowe w gru­pach do 20 osób
 2. Omó­wie­nie gry w golfa i cha­rak­te­ry­styki pola gol­fo­wego
 3. Kadra tre­ner­ska, sprzęt gol­fowy
 4. Poczę­stu­nek po zaję­ciach (kawa­/her­bata, cia­sto)
Cena: 95 zł netto / 1,5h
Minimalna wielkość grupy 4 osoby

Impreza integracyjna z golfem:

 1. Szko­le­nie gol­fowe w gru­pach do 20 osób
 2. Omó­wie­nie gry w golfa i cha­rak­te­ry­styka pola gol­fo­wego
 3. Kadra tre­ner­ska, sprzęt gol­fowy
 4. Poczę­stu­nek po zaję­ciach (kawa­/her­bata, cia­sto)
 5. Zaba­wowy tur­niej gol­fowy w for­ma­cie dla począt­ku­ją­cych
Cena: 149 zł netto / 1,5h
Minimalna wielkość grupy 4 osoby

Jeśli spodobała Ci się gra w golfa i chciałbyś spróbować czegoś więcej? Proponujemy, abyś zaczął Kurs dla początkujących na Zieloną Kartę. Jeśli grałeś już kiedyś w golfa i masz Zieloną Kartę i chciałbyś być członkiem naszego klubu? Zachęcamy, abyś zapoznał się z naszą ofertą rocznego prawa do gry na rok 2018.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą konferencyjną. To idealne okazja do tego, aby połączyć integrację w dobrym towarzystwie z pracą. Jeśli masz firmę, w której przynajmniej 4 pracowników gra w golfa to możemy zaproponować Ci firmowe członkostwo w bardzo korzystnych warunkach finansowych.Kontakt

Cennik ogólny dla gości

Poniedziałek - Piątek Sobota - Niedziela - Święta
18 dołków Green Fee 160 zł 250 zł
9 dołków Green Fee 90 zł 150 zł
Pole 6 dołków Green Fee 30 zł 50 zł
Od podanych wyżej cen przysługuje zniżka 50% dla juniorów i studentów do 24 roku życia
Melex 120 zł 130 zł
Żeton na Driving Range 15 zł 15 zł
Wynajem szafki (1 dzień) 20 zł 20 zł
*Range Fee 30 zł 30 zł
*Range Fee zawiera 2x żeton na Driving Range i jest dodatkową opłatą dla osób, które chciałby skorzystać ze stref treningowych.
Chipping Area / Putting Green nie będący członkami klubu z wykupionym prawem do gry.

Regulamin

1. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie kom­pleksu – pola gol­fowego, kor­tów teni­so­wych, parku, budyn­ków oraz korzy­sta­jące z urzą­dzeń i wypo­sa­że­nia zobo­wią­zane są do prze­strze­ga­nia niniej­szego regu­la­minu.

2. Wszyst­kie osoby wcho­dzące na pole gol­fowe zobo­wią­zane są zgło­sić się do recep­cji pola gol­fowego.

3. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na polu gol­fo­wym maja obo­wią­zek wywie­sze­nia karty człon­kow­skiej Gradi Golf Club lub biletu wstępu w widocz­nym dla Mar­shalla miej­scu.

4. Dodat­kowo wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie pola gol­fowego i obiektu hote­lo­wego mają obo­wią­zek zasto­so­wać się do pole­ceń pra­cow­ni­ków obsługi pola gol­fowego.

5. Osoby, które nie prze­strze­gają regu­la­minu, bądź pole­ceń obsługi pola gol­fowego mogą zostać popro­szone o opusz­cze­nie obiektu.

6. Wszyst­kie osoby prze­by­wa­jące na tere­nie kom­pleksu prze­by­wają na nim na swój koszt i ryzyko. Gradi Golf Club nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kiego rodzaju znisz­cze­nia mie­nia i urazy.

Reguły lokalne obowiązujące na polu gradi golf

1. Aut –wy­zna­czony pło­tem (beto­no­wym, dre­wa­nia­nym i z siatki) oraz bia­łymi pali­kami lub liniami

2. Aut wewnętrzny – białe linie i paliki: dołek 1 (wzdłuż lewej strony dołka, doty­czy tylko gry na dołku 1), dołek 4 (za gre­enem), dołek 6 (wzdłuż pra­wej i lewej strony fair­waya), dołek 7 (po lewej stro­nie – nasa­dze­nia wino­ro­śli),

3. Teren w napra­wie (25–1) -ozna­czony nie­bie­skimi pali­kami lub nie­bie­skimi liniami, cały obszar mini golfa –do­łek 18

4. Teren w napra­wieGRA ZABRONIONA – klomby z rośli­nami ozdob­nymi, tereny wyło­żone korą (25–1)

5. Utrud­nie­nia nie­ru­chome (24–2): wszel­kie drogi z utwar­dzoną nawierzch­nią, czę­ści sys­temu nawad­nia­ją­cego i dre­na­żo­wego, kosze na śmieci, ławki, siatki, murki, schodki w bun­krach, drzewa z pla­sty­ko­wymi osło­nami lub pod­parte pali­kami, młode drzewka i nasa­dze­nia ozdobne nie wyż­sze niż na dwa kije, kamie­nie z rośli­nami w bun­krze –do­łek 6, siatka wyła­pu­jąca piłki za gre­enem dołka numer 9

6. STREFA DROPU „DZ”:

 • Dołek 7 – DZ. na górce – jeśli kamienno-beto­nowa ścieżka zakłóca poło­że­nie piłki, usta­wie­nie i obszar zama­chu do ude­rze­nia, gracz, bez kary, może sko­rzy­stać z uwol­nie­nia wg Reg 24–2 Sztuczne utrud­nie­nie nie­ru­chome lub z dodat­ko­wej opcji dro­po­wa­nia w DZ.,
 • Dołek 18 – jeśli jest wia­dome a w zasa­dzie pewne, że piłka gra­cza znaj­duje się w prze­szko­dzie wod­nej, gracz może z karą jed­nego ude­rze­nia, sko­rzy­stać z uwol­nie­nia wg Reg 26–1 lub z dodat­ko­wej opcji dro­po­wa­nia w DZ,

7. Hazard wodny (rów­nież boczny hazard wodny) –Reg 26 Prze­szkoda wodna ozna­czona żół­tymi pali­kami lub liniami, boczna prze­szkoda wodna –ozna­czona czer­wo­nymi pali­kami lub liniami

8. Kamie­nie w bun­krach są sztucz­nymi utrud­nie­niami rucho­mymi (24–1).

9. Gracz może uży­wać urzą­dzeń ale tylko w celu pomiaru odle­gło­ści